BÖLÜM I/ PART I

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

1.1. Teşkilat Şeması / Organization Chart
1.2. TCDD'nin Kısa Tarihçesi. / A Brief History of TCDD
1.3. Organizasyon / Organization
1.4. Görev / Function
1.5. Bağlı Ortaklıklarımız / Affiliated Corporations
1.6. İştiraklerimiz / Partnerships
1.7. TCDD Sağlık Hizmetleri / Medical Services
1.8. Personel Eğitim Programları Personnel Training Programmes

BÖLÜM II/ PART II
MEVCUT DURUM / CURRENT SITUATION

2.1. Yol Durumu / Lines
2.1.1. Hatların ve Yolların Uzunlukları Length of Lines and Tracks
2.1.2. Bölgelere Göre Hat Uzunluklarının Dağılımı / Regional Distribution of Lines
2.1.3. Kurp Yarı Çaplarına Göre Dağılım / Curve Radii
2.1.4. Eğilimlere Göre Dağılım / Gradıents
2.1.5. Dingil Basınca Göre Dağılım / Axle Load
2.1.6. Döşenmiş Rayların Yaşlarına Göre Dağılımı / Rails by Age Groups
2.1.7. Bölgelere Göre Ray Tipleri / Type of Rail by Regions
2.1.8. Bölgelere Göre Travers Tipleri / Type of Sleepers by Regions
2.1.9. Tünel Sayı ve Uzunluklarının Bölgelere Göre Dağılımı / Regional Distribution of Tunnels and Tunnel Lengths
2.1.10. Köprü ve Menfez Tiplerinin Bölgelere Göre Dağılımı / Regional Distribution of Bridge and Culverts Types
2.1.11. Çelik Köprü ve Menfez Yaşlarının Bölgelere Göre Dağılımı / Regional Distribution of Bridges and Culverts by Age Groups
2.1.12. Köprü ve Menfezlerin Dingil Basıncı ve Bölgelere Göre Dağılımı / Distribution of Bridges and Culverts by Axle Load and Regions
2.1.13. Fabrikalar / Factories
2.1.14. Yol Bakım ve Onarım Üniteleri / Track Maintanence and Repair Units
2.1.15. Yol Çalışmaları / Track Works
2.2. Cer Durumu / Traction
2.2.1. Çeken Araçların Faaliyet Durumları / Availability of Tractive Stock
2.2.2. Lokomotiflerin Gücü / Powerof Locomotives
2.2.3. Çeken Araçların Toplam Güçleri / Total power of Tractive Stock
2.2.4. Elektrikli Loko ve Dizilerin Teknik Özellikleri / Technical Specifications of Electric Locos and Railcars
2.2.5. Dizel Anahat Lokomotiflerin Teknik Özellikleri / Technical Specifications of Main-line Diesel Locos
2.2.6. Yolcu Vagon Sayılan / Numberof Passenger Coaches
2.2.7. Yolcu Vagon Kapasiteleri / Capacities of Passenger Coaches
2.2.8. Yolcu Vagonlarının Yaşlarına Göre Dağılımı / Distribution of Passenger Coaches byAgeGroups
2.2.9. Yük Vagonlarının Faaliyet Durumlan ve Kapasiteleri / Operational Situation and Capacities of Freight Wagons
2.2.10. Yük Vagonlarının Yaşlarına Göre Dağılımı / Distribution of Freight Wagons byAgeGroups
2.2.11. Yük Vagonlarının Tonajlarına Göre Kapasiteleri / Loading Capacities of Freight Wagons
2.2.12. Rotasyon / Turn-around Time
2.2.13. Lokomotif ve Vagon Bakım Onarım Kuruluşlan / Loco and Wagon Repair and Maintenance Units
2.3. Gar, İstasyon ve Durak Sayısı / Number of Terminals, Stations and Halts
2.4. Elektrikli İşletme ve Emniyet Tesisleri / Electrified Operating and Security Installations
2.4.1. Telekomünikasyon / Telecommunication
2.4.2. Sinyaller / Signals
2.4.3. Elektirifıkasyon / Electrifıcation
2.5. Personel / Staff

BÖLÜM III / PART III
İŞLETME FAALİYETLERİ / OPERATİONAL ACTIVITIES

3.1. Hamton - Kilometreler / Grosstonne - Kilometers
3.1.1. Lokomotif Tiplerine ve Bölgelere Göre Hamton -Km / Grosstonne - Kmby Types of Locomotives andRegions
3.1.2. Lokomotif Cinslerine Göre Hamton-Km / Grosstonne - Km by Types of Locomotives
3.1.3. Bölgelere Göre Yolcu ve Yük Hamton-Km / Regional Passenger and Freight Grosstonne - Km
3.1.4. Tren Cinslerine Göre Hamton - Km / Grosstonne - Km by Types of Trains
3.1.5. Hat Kesimlerine Göre Hamton - Km / Grosstonne - Km by Line Sections
3.2. Tren - Kilometreler / Train - Kilometers
3.2.1. Lokomotif ve Tren Tiplerine Göre Tren-Kilometreler / Train - Kilometers by Types of Tractive Stock
3.2.2. Bölgelere ve Lokomotif Tiplerine Göre Tren - Km / Regional Train - Km by Types of Tractive Stock
3.3. Lokomotif - Kilometreler / Locomotive - Kilometers
3.3.1. Lokomotif Cinsleri ve Cer Durumlarına Göre Lokomotif - Km / Loco-Kmby Types of Traction
3.3.2. Bölgelere ve Lokomotif Tiplerine Göre Loko - Km / Regional Locomotive - km by Types of Tractive Stock
3.4. Koltuk - Kilometreler / Seat - Kilometers
3.5. Vagon - Kilometreler / Wagon - Kilometers
3.6. Dingil - Kilometreler / Axle - Kilometers
3.7. Lokomotiflerin Faal ve Gayrifaal Saatleri / Operating and Nonoperating Hours of Tractive Stock
3.7.1. Lokomotiflerin yıllara Göre Faal ve Gayrifaal Saatleri / Annual Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
3.7.2. Lokomotiflerin Bölgelere Göre Faal ve Gayrifaal Saatleri / Regional Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock
3.8. Yolcu Taşımaları / Passenger Traffic
3.8.1. Tren Cinslerine Göre Yolcu Sayısı / Number of Passengersby Types of Trains.
3.8.2. Tren Cinslerine Göre Yolcu-Km / Passenger-KmbyTypesofTrains
3.9. Yük Taşımaları / Freight Traffic
3.9.1. Net-Ton / Tonnes
3.9.2. Net-Ton Kilometreler / Tonne Kilometers
3.9.3. Uluslararası Yük Taşıması (Net-Ton) / International Freight Traffic (Tonne)
3.9.4. Uluslararası Yük Taşıması (Net-Ton Km) / International Freight Traffic (Tonne-Km)
3.9.5. Madde Cinslerine Göre Yük Taşımaları (Net-Ton) / Freight Traffic by of Commodity (Tonne)
3.9.6. Madde Cinslerine Göre Yük Taşımaları (Net-Ton-Km) / Freight Traffic by Commodity (Tonne-Km)
3.9.7. Madde Cinslerine Göre Dolan Vagon Adedi / Numbcrof LoadedY/agonsby Type of Commodity
3.10. Demiryolu İşletme Kazaları / Railway Opcrating Accidents

BÖLÜM IV / PART IV
LİMANLAR/ PORTS

4. Limanlar / Ports
4.1. Limanlara Ait Bilgiler / Information About the Ports
4.2. Vangölü Feribot İşletmeciliği. / Administration of Lake Van Train Ferry
4.3. Liman Trafiği / Ports Traffic
4.4. Yıllar İtibariyle Yükleme-Boşaltma / Annual Loading - Unloading Activities
4.5. Limanlarda Elleçlenen Eşyanın Gruplara Göre Dağılımı / Distribution by Groups of the Commodity Handled at Ports
4.6. Liman ve İskele Gelirleri / Revenues of Ports and Piers

BÖLÜM V / PART V
YATIRIMLAR / INVESTMENTS

5.1. Projeler İtibariyle Yatırımlardaki Fiziki Gerçekleşmeler / PhysicalPerformanceoflnvestmentsbyProjects
5.2. Sektörler İtibariyle Yatırımlardaki Nakdi Gerçekleşmeler / Financial Performance of Investmens by Sectors

BÖLÜM VI / PART VI
MALİ DURUM / FINANCIAL STRUCTURE

6.1. Gelirler / Revenues
6.2. Yolcu Taşıma Gelirleri / Revenues of Passenger Transport
6.3. Madde Cinslerine Göre Yük Taşıma Gelirleri / Revenues of FreightTrafficbyType of Commodity
6.4. TCDD'nin Genel Gider Tablosu / General Expenditures of TCDD
6.5. Demiryollan-Liman ve İskelelere Göre Genel Gider Tablosu / General ExpendituresofRailways, Ports and Piers
6.6. Enerji Tüketim Giderleri / Energy Consumption Expenditures
6.7. İşletme Faaliyetlerinde Gelir-Gider Dengesi / Revenue-Expenditure Balance of OperationalActivities
6.8. Kâr-Zarar Tablosu / Income Statement

BÖLÜM VII / PART VII
ORANLAR VE YAKIT TÜKETİMLE / RATIOS AND ENERGY CONSUMPTİON

7.1. Oranlar / Ratios
7.1.1. Yolcu Taşıma Oranları / Passenger Traffic Ratios
7.1.2. Yük Taşıma Oranlan / Freight Traffic Ratios
7.1.3. Tren Kilometre Oranları / Train Kilometer Ratios
7.1.4. Lokomotif ve Tren Oranları / Locomotive and Train Ratios
7.1.5. Diğer Oranlar / Other Ratios
7.1.6. Birim Taşıma Gelirleri / Traffic Revenues per unit
7.1.7. Genel Ortalama Maliyetler ve Sübvansiyon Oranları / General Average Costs and Subsidy Ratios
7.1.8. Madde Cinslerine Göre Ortalama yük Taşıma Uzaklıkları / Average Freight Transport Distance by Commodity
7.1.9. Madde Cinslerine Göre Taşman Yükün Bir Ton - Km Geliri / Revenue per tonne-km by Commodity
7.2. Enerji Tüketimleri / Energy Consumption
7.2.1. Katı, Sıvı ve Elektrik Enerjisi Tüketimleri / Consumption of Solid and Liquid Fuel and Electricity
7.2.2. Kilometre Başına Düşen Yakıt Miktarı / Energy Consumption per kilometer

BÖLÜM VII / PART VII
DİĞER ÜLKE DEMİRYOLLARIYLA İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR / COMPARISON WITH OTHER RAILWAYS

Karşılaştırmalar

Tanımlar / Defınitions