EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Haluk Evren
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Haluk Evren
İHALE ADRESİ 2. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Müdrülüğü Ankara
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0312 2111449 0312 2111041/8751 Faks: 0312 2111225
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ halukevren@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 28-11-2017 11:40:09
İHALE TARİHİ VE SAATİ 07-12-2017 10:30:00
ŞARTNAME BEDELİ 400
İHALE USULÜ YAPIM İŞLERİ
İHALENİN KONUSU AÇIK İHALE
DOSYA NUMARASI 2017/592206

İHALE DETAYI

Notlar

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI BODRUM KAT ARŞİV DÜZENLEMESİ RESTORASYONU VE  TCDD GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINDA KÜTÜPHANENİN MÜZE VE SANAT GALERİSİ BİNASINA TAŞINMASI RRR PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/592206

İşin Adı

:

TCDD Genel Müdürlüğü Binası Bodrum Kat Arşiv Düzenlemesi Restorasyonu Ve TCDD Genel Müdürlük Binasında Kütüphanenin Müze ve Sanat Galerisi Binasına Taşınması RRR Projelerinin Hazırlanması

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Marşandiz Mevkii 06105 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122111449 - 3122111225

c) Elektronik posta adresi

:

 

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

24 adet Aerosol Söndürücü(53-154 m3), 93 adet İkili İki Yüzlü Kapaksız Sabit Contalı Dolap, 1700 m2 düz veya kavisli satıhlarda alçı perdah sıvası yapılması ve diğer işler.

b) Yapılacağı Yer

:

ANKARA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Marşandiz Yenimahalle/ANKARA Zemin Kat No:17

b) Tarihi ve saati

:

 

07.12.2017 - 10:30

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.2 Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve İçeriği Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin alt bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (4.1.8)
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

4.1.11. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen Teknik Personel olarak:

1 Adet Anahtar Teknik Personel Mimar en az 5 yıl deneyimli;
Teknik Personel; 1 adet En az 5 yıl deneyimli Elektrik - Elektronik / Elektrik Mühendisi, 1 adet En az 5 yıl deneyimli Makina Mühendisi; 1 adet En az 3 yıl deneyimli Sanat Tarihçisi veya Mimarlık Tarihçisi ve 1 adet En az 5 yıl deneyimli Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar veya İnşaat Mühendisi.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/I grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY ( Dört Yüz Türk Lirası ) karşılığı TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 2.Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Yapım İşleri İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

İhale İlanı

BELGELER

Başlık Değer

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM