EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ İrfan İpek
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Hakan Arıduru
İHALE ADRESİ TCDD Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğü
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0312 3090515/4781 Faks: 0312 3115305
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ hakanariduru@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 08-01-2018 13:30:00
İHALE TARİHİ VE SAATİ 05-04-2018 10:00:00
ŞARTNAME BEDELİ 10.000,-TL
İHALE USULÜ BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2017/575467

İHALE DETAYI

Notlar

19/03/2018   Teşekkülümüz ihtiyacı 96 Adet YHT Setinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/u maddesine 
istinaden doğrultusunda belli istekliler arasında ihale usulüne SİP yönetmeliği göre temini için,
05.04.2018 tarihinde ön yeterlik değerlendirilmesine ait başvuruların alınacağı ilan edilmiştir.
Ancak, SİP konusunda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, yeni bir Yönetmeliğin
yürürlüğe konulması, söz konusu Yönetmeliğin yerlileştirme amacına yönelik uygulama ve takip
kolaylığı sağlaması, ayrıca aday firmalardan gelen ihale şartnamesi ile ilgili öneri ve açıklamaların
değerlendirilebilmesi için, ihalenin iptali uygun görülmüştür.

19/03/2018  İhalenin iptal edildiğine dair yazı standart formlar ekine konulmuştur.

17/01/2018   Aşağıda belgeler ekinde 17.01.2018 tarihli Zeyilname - 1 yayımlanmıştır.

17/01/2018   Aşağıda belgeler ekinde 17.01.2018 tarihli Açıklama -1 yayımlanmıştır.

17/01/2018   25.01.2018 saat 10:00 olan ihale tarihi 05.04.2018 saat 10:00'a ertelenmiştir.

İhale İlanı

19/03/2018 tarihinde ihalenin İPTALİNE karar verilmiştir.

 

96 ADET 250 KM/H HIZA HAİZ YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) SETİ SATIN ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/575467

İşin Adı

:

96 Adet 250 Km/H Hıza Haiz Yüksek Hızlı Tren (Yht) Seti

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

TCDD GENEL MÜDÜRLÜGÜ 06280 GAR ALTINDAĞ ANKARA 06280

b) Telefon ve faks numarası

:

3123090515 - 3123091365

c) Elektronik posta adresi

:

malzeme@tcdd.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

-96 Adet YHT Seti Temini

-Farklı versiyon YHT araçları için 30’ar kalem Yedek Malzeme Temini,

-2 (İki) adet Tam Ölçekli ve Hareketli YHT Simülatörü

-10 (On) adet Masa Tipi Simülatör ve 2 adet Eğitici Kontrol İstasyonu Temini

-Yerli Üretim ve Test Tesisi Kurulumu

-Belgelendirme +Tescil ve Tip Onay

-TOT + Teknik Destek -Bakım Onarım ve Temizlik Hizmet Alım İşi yapacaktır.

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Yerli Üretim ve Test Tesisi Kurulumu Eskişehir’de yapılacak olup talep edilen mallar için teslim yeri Ankara olacaktır. Talep edilen hizmetlerin gerçekleştirileceği yerler ise ilgili şartnamelerde detaylı olarak belirtilmiştir.

(20 adedi en az %10 yerli katkı payı ile komple imal edilmiş olarak ithal, 60 adedi en az %53 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi / TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal, 16 adedi ise milli YHT projesi dâhilinde en az %74 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi / TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal edilecektir.)

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Ek: 1 Proje özet bilgisinde belirtilmiştir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu 1.Kat - Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

b) Tarihi ve saati

:

05.04.2018 - 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.2 Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Ön yeterlik Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4 Adayın ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:

4.2.1. BANKALARDAN TEMİN EDİLECEK BELGELER

Adayın,  300.000.000 EURO tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2 BİLANÇO VEYA EŞDEĞER BELGELER

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3 İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
Adayın cirosunun 750.000.000 EURO, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 450.000.000 EURO  az olmaması gereklidir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:

4.3.1. İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

1 NO.LU İŞ BİTİRME BELGESİ;

Son 10 (on) yıl içinde bedel içeren sözleşme/sözleşmeler kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve toplamı 300.000.000- Euro’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimlerini gösteren belgeleri sunulacaktır. Aday, iş deneyim belgesi için ana şirketlerinin sahibi olduğu diğer şirketlere ait iş bitirme belgelerini de kullanabilirler.

Adaylar, bir veya birden fazla iş deneyim belgesi tutarları toplamı üzerinden yukarıda yer alan yeterlilik kriterini sağlayabilir. Ancak bu belge toplamı 4 (Dört) ‘ü geçemez.

BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER:

Cer sistemi IGBT/IGCT kontrollü, AC/AC tahrik sistemli, ticari işletme hızı 200 km/h veya daha yüksek hız yapabilen, UIC üyesi bir ülke demiryollarına satışı yapılmış elektrikli tren setlerini (bir elektrikli tren seti her iki uçta kumanda kabini ve çoklu kullanılabilen bir ünitedir) ifade etmektedir.

2 NO.LU İŞ BİTİRME BELGESİ;

Aday, İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde UIC üyesi ülkelerden birisinde 1 adet yüksek hızlı tren setinin (bir tren seti her iki uçta kumanda kabini ve çoklu kullanabilen bir ünitedir) tasarımı, teslimatı ve hizmete sokulmasına ve işletilmesine ilişkin en azından benzer bir sözleşmeyi tamamlamış veya uygulamakta olmalıdır. Aday, kullanıcı demiryolu veya idaresinden aldığı ‘’Diğer Belgeler EK:7’’ ye uygun olarak dolduracağı referans mektubunu, başvuru ile birlikte idareye teslim edecektir

4.3.2. LOKALİZASYON PROJESİ İŞ BİTİRMESİ

Ön yeterlik ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on (10) yıl içinde; Adayın kendi ülkesi dışında

yaptığı / kesin kabul işlemlerini tamamladığı /ticari servise aldığı demiryolu aracı [ 7.4.2 maddesi için  

‘’Demiryolu aracı’’ denilince Dizel Lokomotif ve/veya Elektrikli Lokomotif ve/veya DMU ve/veya DEMU

ve/veya EMU ve/veya Hızlı Tren Seti ve/veya Çok Yüksek Hızlı Tren Seti anlaşılacaktır.] lokalizasyon

projesi işlerindeki deneyimini gösteren belge / belgeler sunulacaktır.

Aday tarafından, toplamda 600.000.000 (altı yüz milyon) EUR.’dan az olmamak üzere, adayın kendi ülkesi dışında yaptığı / kesin kabul işlemlerini tamamladığı / ticari servise aldığı ihale konusu iş veya demiryolu aracı [ 7.4.2 maddesi için ‘’Demiryolu aracı’’ denilince Dizel Lokomotif ve/veya Elektrikli Lokomotif  ve/veya  DMU ve/veya DEMU ve/veya EMU ve/veya Hızlı Tren Seti ve/veya  Çok Yüksek Hızlı Tren Seti anlaşılacaktır.] lokalizasyon projesi veya projelerine ait iş deneyimini gösteren belge / belgeler sunulacaktır.

Adaylar, bir veya birden fazla iş deneyim belgesi tutarları toplamı üzerinden yukarıda yer alan yeterlilik kriterini sağlayabilir. Ancak bu belge toplamı 4 (Dört) ‘ü geçemez.

4.3.3 -  TÜRKİYE’DE YAPILACAK ALT YAPI VE YATIRIM İLE İLGİLİ ÖN PROJE BİLGİLERİ/ BELGELERİ:

Türkiye’de yapılacak alt yapı ve yatırım ile ilgili olarak ‘’ EK 1 PROJE ÖZET BİLGİ ‘’ Madde E3 ‘de yer alan hususlar ile ilgili detay bilgi/belge verilecektir.

5-  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 10.000,- Türk Lirası ve ihale dokümanı 10.000,- Türk Lirası karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi Zemin Kat Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı SİP Koordinatörlüğü (2006 No.lu oda) /Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

BELGELER

Başlık Değer
AÇIKLAMA VE ZEYİLNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.
STANDART FORMLAR Dosyayı indirmek için tıklayın.
Tüm Dosyalar Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM