EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ
İHALE SORUMLUSU PERSONEL
İHALE ADRESİ
TELEFON VE FAKS NO
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
İLAN TARİHİ 26-01-2018 11:43:04
İHALE TARİHİ VE SAATİ 14-02-2018 14:30:00
ŞARTNAME BEDELİ 118
İHALE USULÜ KİRALAMA VE SATIŞ
İHALENİN KONUSU KİRALAMA VE SATIŞ
DOSYA NUMARASI

İHALE DETAYI

Notlar

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

 1.  İzmir ili, Konak  ilçesi, Alsancak  Mahallesi, Alsancak Gar dahilinde bulunan 1445 ada, 25 parselde, 5.52 m² açık alan taşınmaz: Unlu Mamuller (Simit, Gevrek, Boyoz, Poğaça, Kumru vb.) Satış Arabası Yeri olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) 2.000,00 TL/AY (ikibin- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2020 tarihine kadar kiralanacaktır.

 

 1. İhale 14.02.2018 Çarşamba günü saat: 14.30’da TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

 

 1. İhaleye katılmak isteyenler, Şartname bedelini ödeyerek en geç 14.02.2018 günü saat:12.00'a kadar TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden Şartnameyi teslim alacaklardır. Belirtilen tarih ve saatten sonra şartname satışı yapılmayacaktır.

 

 1. İhaleye katılmak isteyenler, İhale dosyasını en geç 14.02.2018 Çarşamba  günü saat:12.00'a kadar TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

 

 1. İhale konusu taşınmaz için Sözleşme imza tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.

 

 1. İhaleye yerli istekliler katılabilir.

 

 1.  İhaleye ait dökümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar - İstasyon Şefliklerinde veya TCDD İzmir 3.Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi,   TCDD 'nin “www.tcdd.gov.tr” internet adresinde de görülebilir.

 

 1. İhaleye Katılacak İsteklilerden;
  1. Geçici Teminat miktarı: 6.000,00 TL (altı bin-Türk lirası) olup nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 12.00’a kadar 3. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuz,
  2. İhale Şartname Bedeli 100,00 TL+KDV (yüz -Türk Lirası + KDV) olup şartnamenin, satın alındığına dair makbuz,
  3. İsteklilerin 2018 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairelerine borcunu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,
  4. Gerçek Kişilerden;
   • 8 (a), 8 (b),  8 (c) maddelerinde belirtilen belgeler,
   • İkametgâh İlmühaberi
   •  Nüfus Cüzdan Sureti
   • Noter tasdikli imza sirküleri,
   • Sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, ( Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.)
   • Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname,

 

 1. Tüzel Kişilerden;
  • 8 (a), 8 (b),  8 (c) maddelerinde belirtilen belgeler,
  • Yetkilinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve nüfus cüzdan suretleri,
  • Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
  • Tüzel kişiliğe ait,  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

 

 1. Ortak Girişim olması halinde;
  •  Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 8 (a), 8 (b),  8 (c) ile 8 (d ) veya 8 (e) maddelerindeki belgeler, şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.
 2. Türkiye 'deki tebligat adresi ( Şartname eki örneğine göre ),
 3. İsteklilerin vekaleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 4. Şartname eki Özel Şartlarda  (olması durumunda )  istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,
 5. Teklif Mektubu,

 

 İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır.

 

 1. Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 1. Yapılan İhaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı şartlarla Taşınmaz İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.

 

 1. İhale tarihinden itibaren on beş gün içerisinde istekli olması durumunda 28.02.2018 günü, saat: 14.30’da, pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.

 

 1. TCDD bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

 

A    D    R    E    S                                                      :

TCDD İZMİR 3. Bölge Müdürlüğü

Emlak ve İnşaat Müdürlüğü - Alsancak Gar / İZMİR

TEL: 0 (232) 464 31 31 dahili 4338 veya 4318

FAX: 0 (232) 464 88 76

İNTERNET ADRESİ: www.tcdd.gov.tr.

 

İhale İlanı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

 1.  İzmir ili, Konak  ilçesi, Alsancak  Mahallesi, Alsancak Gar dahilinde bulunan 1445 ada, 25 parselde, 5.52 m² açık alan taşınmaz: Unlu Mamuller (Simit, Gevrek, Boyoz, Poğaça, Kumru vb.) Satış Arabası Yeri olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) 2.000,00 TL/AY (ikibin- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2020 tarihine kadar kiralanacaktır.

 

 1. İhale 14.02.2018 Çarşamba günü saat: 14.30’da TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

 

 1. İhaleye katılmak isteyenler, Şartname bedelini ödeyerek en geç 14.02.2018 günü saat:12.00'a kadar TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden Şartnameyi teslim alacaklardır. Belirtilen tarih ve saatten sonra şartname satışı yapılmayacaktır.

 

 1. İhaleye katılmak isteyenler, İhale dosyasını en geç 14.02.2018 Çarşamba  günü saat:12.00'a kadar TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

 

 1. İhale konusu taşınmaz için Sözleşme imza tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.

 

 1. İhaleye yerli istekliler katılabilir.

 

 1.  İhaleye ait dökümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar - İstasyon Şefliklerinde veya TCDD İzmir 3.Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi,   TCDD 'nin “www.tcdd.gov.tr” internet adresinde de görülebilir.

 

 1. İhaleye Katılacak İsteklilerden;
  1. Geçici Teminat miktarı: 6.000,00 TL (altı bin-Türk lirası) olup nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 12.00’a kadar 3. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuz,
  2. İhale Şartname Bedeli 100,00 TL+KDV (yüz -Türk Lirası + KDV) olup şartnamenin, satın alındığına dair makbuz,
  3. İsteklilerin 2018 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairelerine borcunu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,
  4. Gerçek Kişilerden;
   • 8 (a), 8 (b),  8 (c) maddelerinde belirtilen belgeler,
   • İkametgâh İlmühaberi
   •  Nüfus Cüzdan Sureti
   • Noter tasdikli imza sirküleri,
   • Sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, ( Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.)
   • Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname,

 

 1. Tüzel Kişilerden;
  • 8 (a), 8 (b),  8 (c) maddelerinde belirtilen belgeler,
  • Yetkilinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve nüfus cüzdan suretleri,
  • Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
  • Tüzel kişiliğe ait,  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

 

 1. Ortak Girişim olması halinde;
  •  Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 8 (a), 8 (b),  8 (c) ile 8 (d ) veya 8 (e) maddelerindeki belgeler, şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.
 2. Türkiye 'deki tebligat adresi ( Şartname eki örneğine göre ),
 3. İsteklilerin vekaleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 4. Şartname eki Özel Şartlarda  (olması durumunda )  istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,
 5. Teklif Mektubu,

 

 İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır.

 

 1. Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 1. Yapılan İhaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı şartlarla Taşınmaz İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.

 

 1. İhale tarihinden itibaren on beş gün içerisinde istekli olması durumunda 28.02.2018 günü, saat: 14.30’da, pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.

 

 1. TCDD bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

 

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

 

A    D    R    E    S                                                      :

TCDD İZMİR 3. Bölge Müdürlüğü

Emlak ve İnşaat Müdürlüğü - Alsancak Gar / İZMİR

TEL: 0 (232) 464 31 31 dahili 4338 veya 4318

FAX: 0 (232) 464 88 76

İNTERNET ADRESİ: www.tcdd.gov.tr.

BELGELER

Başlık Değer

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM