EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Çağdaş Bilgi
İHALE SORUMLUSU PERSONEL İrfan İpek
İHALE ADRESİ Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı-Ankara
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0312 3090515/4161 Faks: 0312 3115305
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ cagdasbilgi@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 05-02-2018 14:00:00
İHALE TARİHİ VE SAATİ 03-04-2018 10:00:00
ŞARTNAME BEDELİ 500 TRL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU YAPIM İŞLERİ
DOSYA NUMARASI 2018/41899

İHALE DETAYI

Notlar
İhale İlanı

Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesi Altyapı, Üstyapı ve Elektromekanik Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/41899

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06280 GAR-ALTINDAĞ/ANKARA 06050 Anafartalar Mah. ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3123090515/4111 - 3123115305

c) Elektronik Posta Adresi

:

tcdd@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bursa-Osmaneli arası Hızlı Tren Demiryolu Hattı toplam 105.7 km hat uzunluğuna altyapı,üstyapı ve elektromekanik işleri yaptırılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Bursa-Osmaneli arası Hızlı Tren Güzergâhı (Km:043+600- Km:149+310)

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 730 (yedi yüz otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu 1. Kat Talatpaşa Bulvarı No:3 06330 Gar-Altındağ/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

15.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu işin tamamı için tek başına teklif veren İstekliler ve İş ortakları için benzer iş olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan; 
“A/VI” Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) 
Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
A/VI” Demiryolu İşlerine (Altyapı+Üstyapı)ve (Altyapı)-Tünel, Köprü, Viyadük, Menfez gibi imalatlar dâhildir
İhale konusu iş için Konsorsiyumlar, aşağıda belirtilen işin uzmanlık gerektiren kısımlarına uygun olarak teklif verecektir.
  I-ALTYAPI İŞLERİ
  27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer   İş Grupları Tebliğindeki benzer iş grupları listesindeki, “A/VI” Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı), “A/VI” Demiryolu İşleri (Altyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
  “A/VI” Demiryolu İşlerine (Altyapı+Üstyapı)-Tünel, Köprü, Viyadük, Menfez gibi imalatlar dâhildir.
  II-ÜSTYAPI İŞLERİ
  27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer  İş Grupları Tebliğindeki benzer iş grupları listesindeki, “A/VI” Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı), “A/VI” Demiryolu İşleri (Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
“A/VI” Demiryolu İşlerine (Altyapı+Üstyapı)-Tünel, Köprü, Viyadük, Menfez gibi imalatlar dâhildir.
  III-ELEKTRİFİKASYON İŞLERİ
  27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki benzer iş grupları listesindeki, “D/VI” Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
  IV-SİNYALİZASYON, TELEKOMÜNİKASYON VE DESTEK SİSTEMLERİ  İŞLERİ
  27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki benzer iş grupları listesindeki, “E/I” Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
   Buna göre konsorsiyumlarda her bir ortak kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak üstlendiği işe/işlere uygun ve uyumlu olarak I, II, III ve IV’ de belirtilen benzer iş gruplarından birini/birkaçını benzer iş olarak sunacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; inşaat, elektrik ve elektronik, elektrik, elektronik, elektronik haberleşme’dir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. TEKLİF FİYATI PUANLAMASI 

Teklif Puanı= Fiyat Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

FİYAT PUANI:
Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Fiyat Puanı=[(Geçerli en düşük toplam teklif fiyatı)/(İsteklinin Toplam teklif Fiyatı)] X 70

FİYAT DIŞI UNSUR PUANI:
Fiyat dışı unsur puanı 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait fiyat dışı unsur puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

           FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK BELİRLENEN İŞ KALEMLERİ

 

Sıra No

Poz No

İş Kaleminin Adı

1

D101 

Güzergah ve ariyet kazıları

2

D103

Güzergah dolgusu

3

D104

Seçme Malzeme ile Alttemel Tabakası Teşkili ve Granüler Malzeme ile Yaklaşım Dolguları Teşkili

4

D108.5

Demirli Beton C30

5

D109.1

100 cm Çapında Yerinde Dökme Kazık Yapılması

6

D109.2

120 cm Çapında Yerinde Dökme Kazık Yapılması

7

D110.1

Nervürlü Donatı Çeliği StIII Temini ve İşçiliği

8

D129

Her Cins ve Klastaki Zeminde Tünel Kazısı Yapılması

9

D131

Tünellerde Her Türlü Kaya Bulonu Yapılması

10

D132

Tünelde IBO Bulonu Tesis Edilmesi

11

D139.3

Tünelde Demirli Beton C25

12

D153

Çift Kat Sathi Kaplama Yapılması

13

D155

80 cm çapında Jet Grout Kolon Yapılması

14

D158

Her Türlü Taş Kolon İmalatı Yapılması

15

D162

80 cm çapında Soilmixing Kolonu İmalatı Yapılması

Yaklaşık Maliyet Oranı (YMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranıdır.
Teklif Maliyeti Oranı (TMO): Fiyat dışı unsur olarak belirlenen kalemin, teklif fiyatının toplam teklif fiyatına oranıdır.

Yaklaşık Maliyet Oranından Sapma (YMOS)=(1-(TMO/YMO))X100


Yukarıdaki formül ile elde edilen değer -%20 ≤ YMOS ≤ +%20 olması durumunda teklif edilen birim fiyat için 2 puan verilecektir. İsteklilerin teklifleri -%20 ≤ YMOS ≤ +%20 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaktır.

Tablo 1'de verilen tüm fiyat dışı unsur olarak belirtilen iş kalemleri için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır. Bu puanların toplamı İsteklinin fiyat dışı unsur puanı olacaktır.

B. FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ TEKLİF BEDELİ
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x ETP) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Teklif puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

ETP: En yüksek teklif puanı,
TTP: İsteklinin Teklif Puanı, 

ifade eder.

C. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİF; 

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VEZNESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İşletmesi Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Merkez Yapım ve Bakım İhale Komisyonu Şb. Müd. (4030 nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
12.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları I-ALTYAPI İŞLERİ II-ÜSTYAPI İŞLERİ III-ELEKTRİFİKASYON İŞLERi IV-SİNYALİZASYON, TELEKOMÜNİKASYON VE DESTEK SİSTEMLERİ İŞLERİ dir.
12.2. Bu işlere ait benzer işler

İhale konusu işin tamamı için tek başına teklif veren İstekliler ve İş ortakları için benzer iş olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan; 
“A/VI” Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) 
Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
A/VI” Demiryolu İşlerine (Altyapı+Üstyapı)ve (Altyapı)-Tünel, Köprü, Viyadük, Menfez gibi imalatlar dâhildir
İhale konusu iş için Konsorsiyumlar, aşağıda belirtilen işin uzmanlık gerektiren kısımlarına uygun olarak teklif verecektir.
  I-ALTYAPI İŞLERİ
  27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer   İş Grupları Tebliğindeki benzer iş grupları listesindeki, “A/VI” Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı), “A/VI” Demiryolu İşleri (Altyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
  “A/VI” Demiryolu İşlerine (Altyapı+Üstyapı)-Tünel, Köprü, Viyadük, Menfez gibi imalatlar dâhildir.
  II-ÜSTYAPI İŞLERİ
  27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer  İş Grupları Tebliğindeki benzer iş grupları listesindeki, “A/VI” Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı), “A/VI” Demiryolu İşleri (Üstyapı) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
“A/VI” Demiryolu İşlerine (Altyapı+Üstyapı)-Tünel, Köprü, Viyadük, Menfez gibi imalatlar dâhildir.
  III-ELEKTRİFİKASYON İŞLERİ
  27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki benzer iş grupları listesindeki, “D/VI” Elektrikli Ulaşım Araçları Teknolojisi İşleri Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
  IV-SİNYALİZASYON, TELEKOMÜNİKASYON VE DESTEK SİSTEMLERİ  İŞLERİ
  27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğindeki benzer iş grupları listesindeki, “E/I” Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
   Buna göre konsorsiyumlarda her bir ortak kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak üstlendiği işe/işlere uygun ve uyumlu olarak I, II, III ve IV’ de belirtilen benzer iş gruplarından birini/birkaçını benzer iş olarak sunacaktır.

dir.


13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

03/05/2016 tarih 29701(4135/1-1) sayılı Resmi Gazete de yayınlan sınır değer.

BELGELER

Başlık Değer
İDARİ ŞARTNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.
İDARİ SÖZLEŞME Dosyayı indirmek için tıklayın.
AÇIKLAMA VE ZEYİLNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.
Tüm Dosyalar Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM