EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Yunus İnanç
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Yunus İnanç
İHALE ADRESİ 7. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü- Afyon
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0272 213 76 21/ 4248 Faks: 0272 214 47 29
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ yunusinanc@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 01-03-2018 06:12:42
İHALE TARİHİ VE SAATİ 22-03-2018 15:30:00
ŞARTNAME BEDELİ 150,00 TL
İHALE USULÜ KİRALAMA VE SATIŞ
İHALENİN KONUSU KİRALAMA VE SATIŞ
DOSYA NUMARASI 2018/04

İHALE DETAYI

Notlar
İhale İlanı

                                                                                                 İHALE DUYURUSU

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR TAŞINMAZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

1-Denizli İli, Çivril İlçesi, Tekke Köyü, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait, 172 ada, 1 sayılı parsel ile 170 ada, 30 sayılı parsel üzerinde kayıtlı bulunan toplam 23.799,22 m2'lik açık alanlı taşınmazın “tarım arazisi” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 2.380,00 TL/YIL (İKİBİNÜÇYÜZSEKSENTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

2- İhale 22.03.2018 PERŞEMBE günü saat 15:30’da TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-  İhale konusu taşınmaz için sözleşme imza tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.

a) Kira bedeli YILLIK olarak peşin tahsil edilecek olup müteakip yıllarda Yİ/ÜFE artışı oranında yıllık artırımlar yapılacaktır.

b) Kiralanacak olan taşınmaz “TARIM ARAZİSİ” kullanım amacı dışında kullanılamayacaktır.   

c) Taşınmaza ait her türlü masraf kiracıya aittir.

d) Kiralanacak taşınmazın demiryolu koridor genişlikleri ve güvenlik mesafeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 18/06/2014 Tarihli ve TS 11939/T2 sayılı Mecburi Standart Tebliğine göre yanıcı, patlayıcı maddeler, can, mal ve seyrüsefer güvenliği açısından tehlike oluşturacak tesislerde demiryolu emniyeti açısından TCDD’nin uygun göreceği şekilde gerekli güvenlik mesafelerine uyulup, güvenlik tedbirleri alınacak ve tüm masrafları kiracıya ait olacaktır.

e) Kiralanacak taşınmaza TCDD’nin ihtiyacı olması halinde veya taşınmazın yeniden değerlendirilmesi halinde yapılacak tebligata müteakip en geç 2 (iki) ay içinde şartsız ve nizasız kiracı tahliye edecektir.

4- İhaleye yerli isteklikler katılabilecektir.

5-İhaleye ait ilan Çivril Kaymakamlığı, Çivril Belediye Başkanlığı, Tekke Köyü Muhtarlığı, Dinar Gar Müdürlüğü ilan panolarında ve TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde, İhale Şartnamesi ise TCDD 7. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü-Afyonkarahisar’da ücretsiz görülebilir.

6- İhaleye Katılacak isteklilerden;

A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde:

* Kanuni İkametgâh Belgesi,

* Nüfus Cüzdanı sureti,

* Noter tasdikli imza sirküleri,

* Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.),

* Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu, 750,00TL (YEDİYÜZELLİTÜRKLİRASI)

* İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

* Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre),

* Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, KDV dâhil 150,00TL (YÜZELLİTÜRKLİRASI)

* Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde:

* Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,

* Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

* Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

* Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütname.

* Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu, 750,00TL (YEDİYÜZELLİTÜRKLİRASI)

* İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

* Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre),

* Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, KDV dâhil 150,00TL (YÜZELLİTÜRKLİRASI)

* Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.

A, B, C bentlerinde istenilen belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak “ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış” asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur.    

Taahhütname veren isteklilerden ihaleyi kazanan istekliden ilgili Kurumlardan, kaydı veya borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup TCDD tarafından belirtilen süre içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen isteklinin geçici teminatı irat kaydedilecektir.

D) Teklif Mektubu, (kullanım şeklinin belirtilmesi gerekmektedir.)

(İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)

7- İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 22.03.2018 PERŞEMBE günü saat 15:30’a kadar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

8- Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İhaleye katılan istekliler arasında en yüksek teklifi veren 1nci talipli ile sözleşme imzalanacak olup 1nci taliplinin sözleşme imzalamaması halinde geçici teminatı irat kaydedilecektir. İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde 2nci talipli ile sözleşme imzalanacak olup 2nci taliplinin de sözleşme imzalamaya gelmemesi halinde geçici teminatı irat kaydedilecektir. İhaleye tek katılımın olması halinde aynı şartlarla; PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.

10-  TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İlgililere duyurulur.

ADRES                                              :

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü, Ali Çetinkaya Mahallesi,

Silo Yolu Caddesi, PK:03040/Afyonkarahisar                        TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA

TEL    : 0 272 2137621 / 4248                                                          7. BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜ

FAKS : 0 272 214 4729

BELGELER

Başlık Değer
İDARİ ŞARTNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM