EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Selim Koçbay
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Hamdi Seçer
İHALE ADRESİ 3. Bölge Müdürlüğü - İzmir
TELEFON VE FAKS NO Tel:0232 4643131/4911 Faks: 0232 4647798
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ hamdisecer@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 27-02-2018 06:24:23
İHALE TARİHİ VE SAATİ 20-03-2018 10:00:00
ŞARTNAME BEDELİ 200
İHALE USULÜ YAPIM İŞLERİ
İHALENİN KONUSU YAPIM İŞLERİ
DOSYA NUMARASI

İHALE DETAYI

Notlar

BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2018/76137

İşin Adı

:

Uşak 36 Plan Numaralı Binanın Tadilatının Yapılması

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

TCDD 3.Bölge Müdürlüğü-Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü- Atatürk Caddesi 121/ A Alsancak-İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2324643131- 2324647798

c) Elektronik posta adresi

:

m309@outlook.com

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

 

2 - İhale konusu yapım işinin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tescilli Parselde Bulunan Binanın Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması

b) Yapılacağı Yer

:

Uşak

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günü

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

TCDD 3. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü- İhale Komisyonu Alsancak / İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

20.03.2018 - 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2.   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4  İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.10. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.11. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,

4.1.12. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.............................................................................................................................................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “B-I grubu İşler: Tescilli eski eser  niteliğindeki veya tescilli parsel üzerindeki bina bakım-onarımı, Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

4.4.1………………………………………………………………………………………………………

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200(İkiyüz)  Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya noter onaylı vekaletnameye haiz yetkili temsilcilerinin, ihale dokümanını 16.03.2018 tarihi saat 16.30’a kadar satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TCDD 3. Bölge  Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Komisyonuna elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

 

İhale İlanı

BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2018/76137

İşin Adı

:

Uşak 36 Plan Numaralı Binanın Tadilatının Yapılması

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

TCDD 3.Bölge Müdürlüğü-Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü- Atatürk Caddesi 121/ A Alsancak-İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2324643131- 2324647798

c) Elektronik posta adresi

:

m309@outlook.com

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

 

2 - İhale konusu yapım işinin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Tescilli Parselde Bulunan Binanın Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması

b) Yapılacağı Yer

:

Uşak

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günü

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

TCDD 3. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü- İhale Komisyonu Alsancak / İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

20.03.2018 - 10:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2.   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4  İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.10. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.11. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,

4.1.12. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.............................................................................................................................................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “B-I grubu İşler: Tescilli eski eser  niteliğindeki veya tescilli parsel üzerindeki bina bakım-onarımı, Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

4.4.1………………………………………………………………………………………………………

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200(İkiyüz)  Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya noter onaylı vekaletnameye haiz yetkili temsilcilerinin, ihale dokümanını 16.03.2018 tarihi saat 16.30’a kadar satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TCDD 3. Bölge  Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü İhale Komisyonuna elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

 

BELGELER

Başlık Değer
Tüm Dosyalar Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM