EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ İrfan İpek
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Murat Yılmaz
İHALE ADRESİ Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0312 3090515 / 4311-4351 Faks: 0312 3115305
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ muratyilmaz@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 05-03-2018 12:42:54
İHALE TARİHİ VE SAATİ 03-05-2018 14:30:00
ŞARTNAME BEDELİ 300,-TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2018/83395

İHALE DETAYI

Notlar

İhaleyle ilgili olarak Zeyilname 1 - Açıklama 1 yayımlanmış olup, Açıklama ve Zeyilname bölümünde görülebilir.

İhale İlanı

İhale İlanı:

KATENER BAKIM OTOSU İLE MOBİL SİNYALİZASYON BAKIM ARACI SATIN ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 adet Katener Bakım Otosu ile 12 adet Mobil Sinyalizasyon Bakım Aracı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/83395
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06330 ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515/4311-4351 - 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : tcdd@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

10 adet Katener Bakım Otosu ve 12 adet Mobil Sinyalizasyon Bakım Aracı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : 10 adet Katener Bakım Otosu: 1. partide 1 adet Katener Bakım Otosu Eskişehir Elektrifikasyon Şefliğine, 2. partide 3 adet Katener Bakım Otosunun; 1 adedi Halkalı Elektrifikasyon Şefliğine, 1 adedi Polatlı Elektrifikasyon Şefliğine, 1 adedi Malatya Elektrifikasyon Şefliğine, 3. partide 3 adet Katener Bakım Otosunun; 1 adedi Karaman Elektrifikasyon Şefliğine, 1 adedi Konya Elektrifikasyon Şefliğine, 1 adedi Yerköy Elektrifikasyon Şefliğine, 4. partide 3 adet Katener Bakım Otosunun; 1 adedi Konya Elektrifikasyon Şefliğine, 1 adedi Ulukışla Elektrifikasyon Şefliğine, 1 adedi Edirne Elektrifikasyon Şefliğine teslim edilecektir. 12 Adet Mobil Sinyalizasyon Bakım Aracı :1. partide 1 adet araç Çankırı 223 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 2. partide 3 adet aracın; 1 adedi Haydarpaşa 131 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 1 adedi Çerkezköy 142 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 1 adedi Bilecik 842 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 3. parti 4 adet aracın; 1 adedi Sivas 431 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 1 adedi Çetinkaya 432 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 1 adedi Malatya 523 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 1 adedi Malatya 531 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 4. parti 4 adet aracın; 1 adedi Pozantı 622 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 1 adedi Bahçe 672 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 1 adedi Tavşanlı 751 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine, 1 adedi Balıkesir 752 Sinyal ve Haberleşme Şefliğine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Araçların teslim ve kabulü partiler halinde yapılacaktır. İlk parti tesliminde sadece sipariş edilen bir adet prototip araç bulunacaktır. Prototip aracın deneme süresine müteakip, teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre prototip onayından sonra geriye kalan diğer araçların seri imalatına başlanacaktır. Araçlar aşağıda belirtilen programa göre partiler halinde teslim edilecektir. Katener Bakım Otosu için; 1. parti 1 adet prototip makine 6 ay içinde teslim edilecektir. Deneme süresi 3 ay olacaktır. Prototip aracın deneme süresi, eğitim ve operatör ehliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile TCDD yetkilileri arasında hazırlanacak tutanakla aracın deneme süresi başlayacak olup, bu tutanak tarihi prototip makinenin deneme süresinin başlama tarihi olacaktır. Prototip onayından itibaren 2. parti 3 adet makine 6. ay, 3. parti 3 adet makine 10. ay, 4. parti 3 adet makine 14. ay içinde teslim edilecektir. Araçların geçici kabulü yapıldıktan sonra kesin kabule kadar geçecek olan maksimum süre 3 ay olacaktır. Mobil Sinyalizasyon Bakım Aracı için; 1. parti 1 adet prototip araç 4 ay içinde teslim edilecektir. Deneme süresi 1 ay olacaktır. Prototip aracın deneme süresi, eğitim ve sürücü/operatör ehliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile TCDD yetkilileri arasında hazırlanacak tutanakla aracın deneme süresi başlayacak olup, bu tutanak tarihi prototip aracın deneme süresinin başlama tarihi olacaktır. Prototip onayından itibaren 2. parti 3 adet araç 3. ay, 3. parti 4 adet araç 6. ay, 4. parti 4 adet araç 9. ay içinde teslim edilecektir. Araçların geçici kabulü yapıldıktan sonra kesin kabule kadar geçecek olan maksimum süre 3 ay olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu(3.kat 4052 no.lu oda)
b) Tarihi ve saati : 16.04.2018 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır. 
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

İş deneyim belgesi yerine kapasite raporunu sunan isteklilerin İmalatçı firmalarının  alım konusu işe ilişkin üretim kapasiteleri;

Katener Bakım Otosu için aylık en az bir adet, Mobil Sinyalizasyon Bakım Aracı için aylık en az bir adet olacaktır.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,                    e)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

-İstekliler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesini teklifleriyle birlikte TCDD'ye sunacaktır.

-Teklif edilecek Mobil Sinyalizasyon Bakım aracın teknik servis ağı ülkemizin her bir coğrafi bölgesinde olması zorunludur.  Ülkemizde mevcut olan teknik servislerin bilgileri teklifle birlikte verilecektir.

4.3.4. Hizmet yeterlilik belgesi:

İstekliler, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifleriyle birlikte TCDD'ye sunacaktır.

4.3.5.
4.3.5.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler, karayolu ve demiryolunda hareket edebilen araçların dizaynı, imalatı veya montajına ait  ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 belgesine sahip olacaklardır. Bu belgeleri teklifleri ile birlikte TCDD’ye sunacaktır.

4.3.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İstekliler teklif ettikleri Mobil Sinyalizasyon Bakım Aracının araç ve ray kılavuz sistemlerinin tüm donanımlarının ayrı ayrı marka, model ve tipini teklifleriyle birlikte TCDD'ye sunacaktır.

- Makinenin özellikleri, kullanma tarzları, çalışma yöntem ve esasları ile benzer hususlar tekliflerin ekinde gönderilecek dökümanlarla gerek görsel(video) ve gerek yazılı olarak açıkça izah edilecektir.

-Teknik şartnamelerin maddelerine tek tek ve aynı sıra numarasıyla cevap verilecektir. Tek tek ve aynı sıra numarasıyla cevaplandırılmayan teklifler geçersiz olacaktır.  İstenen bilgiler teknik şartname maddelerine verilen cevaplar kısmından farklı bir kısımda anlatılmış ise maddeye verilen cevapta istenen bilgilerin nerede verildiği, bölüm no, sayfa no, madde no vb. bilgiler yazılarak tam olarak belirlenecektir.

- Mobil Sinyalizasyon Bakım Aracı Teknik Şartnamesinin 11.0.7 maddesinde istenilen sarf malzemeler listesi liste halinde teklifle birlikte verilecektir.

- Katener Bakım Otosu Teknik Şartnamesinin 4.1.0 maddesinde istenilen takım ve avadanlıkların muhteviyatı teklifle açıkça belirtilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Katener Bakım Otosu için; Hızlı veya konvensiyonel demiryolu hatlarında kendinden tahrikli olarak gidebilen yol ve katener yapım, tamir, bakım ve kontrol makineleri imal etmiş veya temin etmiş olmak.

Mobil Sinyalizasyon Bakım Aracı için;Hem karayolunda hem de demiryolu hatlarında kendinden tahrikli olarak gidebilen Mobil Demiryolu Bakım Aracı imal etmiş veya temin etmiş olmak.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (Zemin Kat) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonu Şube Müdürlüğü (4047-4049 no.lu odalar) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BELGELER

Başlık Değer
AÇIKLAMA VE ZEYİLNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.
Tüm Dosyalar Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM