EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
İhaleler
13-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

21 ADET MAKAS SATIN ALINACAKTIR (MONTAJ VE HATTA FERŞİ DAHİL)

12-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

10 ADET MAKAS SATIN ALINACAKTIR (MONTAJ VE HATTA FERŞİ DAHİL)

06-07-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

Afyon Gar Sahası İle Çobanlar Ve İhsaniye İstasyon Sahalarında Muhtelif İşler

05-07-2018
6. Bölge Müdürlüğü Adana

AÇIK İHALE USULÜ

KONYA-YENİCE, Çakmak-Ulukışla Arası Km215+390 İle 236+643 Yol Yenilemesi Yapılan Hat Kesiminin Elemeli Makineli Tamiratı, Gerilimsiz Ve Gerilim Alınmalı (SKR) Şeklinde Makineli Ray Alın Kaynağı İşi

05-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

GÖLBAŞI GARDA BULUNAN 24-27-28 PLAN NOLU BİNALARIN DEPREM GÜÇLENDİRME İŞİ (YIKIMI)

04-07-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

Afyon - Karakuyu Hattı Km:25+300 ve Km:26+583’de 5,00 x 5,00 M. Servis Menfezi Yapılması

04-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

YOL MEKANİK ARAÇLAR ATÖLYE BİNASI DEPREM DAYANIMLARINA GÖRE GÜÇLENDİRİLMESİ İŞİ

03-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

Çizmeburun İstasyonunda 40.000m3 Figüre halde Balast Alımı işi

03-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA GAR SAHASINDA BULUNAN HİZMETEVLERİNİN TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

02-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ İSTASYONLARIN SAHA AYDINLATMALARIN İYİLEŞTİRİLMESİyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2018/288245 1-İdarenin a) Adresi : GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA b) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816 c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 ADET İSTASYON SAHA AYDINLATMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : MALATYA/ELAZIĞ/ADIYAMAN/KAHRAMANMARAŞ c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : ÖZALPER MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO: 1 YEŞİLYURT MALATYA b) Tarihi ve saati : 02.07.2018 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (D)II - (D)V GURUBU İŞLER 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: ELEKTRİK VEYA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

29-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

DİYARBAKIR LOJİSTİK BİNASININ TADİLATI İŞİ

28-06-2018
Afyon Beton Travers Fabrikası Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

350.000 Adet Açı Kılavuz Plakası (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

28-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA MİSAFİRHANE VE DÜĞÜN SALONUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ

27-06-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

7.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Afyon-Konya Hat Kesiminde 1 Adet Tam Otomatik Hemzemin Geçidin Enerji Temini işi

27-06-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Afyon-Konya Hat Kesiminde 2 Adet Hemzemin Geçide Tam Otomatik Bariyerli Koruma Sistemi Yapımı işi

27-06-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

60 ADET 2V-300 Ah,90 ADET 2 V600 Ah ,120 ADET 2V 800 Ah, 60 ADET 2v 1000 Ah SABİT TESİS (STASYONER)(OPzS) KURŞUN ASİT AKÜMÜLATÖR ALIMI İŞİ

27-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TATVAN GAR SU İSALE HATTININ YENİLENMESİ İŞİ

26-06-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

Bölgemiz Karakuyu, Kadınhanı ve Demirciören istasyonlarında figüre halde bulunan toplam 110.000 m3 balastın özel balast (Fb.) vagonlarına yüklenmesi hizmeti (Teknik Şartnameye göre) alım işidir.

26-06-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

Manisa Bandırma Hattı Km:211+264'de Bulunan 4 Nolu Tünelin Rehabilitasyonuna Yönelik Etüt Proje Mühendislik Hizmet Alımı İşi

26-06-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

14.000 ton 60 E1 ray temin edilecektir.

26-06-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

06 BP 9082 plakalı Mercedes Benz 2008 model 932 Actros 1832 Kamyon tipinde Mobil Demiryolu Aracına kabin ve bazı motor aksamlarının tamir ve yedek parça (montaj dahil) alımı

26-06-2018
YHT Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

Polatlı-Konya YHT Hattında Km 164+130 ile Km 194+130 Arasında Kar Siperi Yapılması

26-06-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN KIRTASİYE VE BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİNİN ALIMI İŞİ

26-06-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

KAYAŞ-KAYSERİ ARASI BULUNAN İSKRA SİSTEMİ İÇİN MUHTELİF MİKTAR VE KESİTLERDE ENERJİ VE SİNYAL FONKSİYON KOBLOLARI ALIMI İŞİ

26-06-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

DEMİRYOLU YENİLEME VE BAKIM ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ EL ALETLERİ VE MAKİNELERİ ALIMI İŞİ

26-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BATTALGAZİ, KUŞSARAYI, PINARLI, ŞEFKAT VE BASKİL İSTASYONLARI YOL BOYU SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE YAPIMI İŞİ

25-06-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan 25 Adet Hemzemin Geçit İçin Başüstü Kırmızı Flaşörlü Uyarı Sinyali Alımı Ve Montajı İşi

25-06-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 4 Bölge Müdürlüğü Tecer-Kangal Varyantı Teknik Binalar Yapılması İşi

22-06-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 3.Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö Sistemlerinde R:200’den Dar Kurplarda Ray Yağlama Sistemi Kurulması

22-06-2018
Sivas Beton Travers Fabrikası Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

4 ADET BETON TRAVERS DONATI GERDİRME MAKİNASI

22-06-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Binasında kullanılmak üzere 11 adet hizmet aracının 18 adet sürücüyle birlikte yakıt hariç 12 ay süreyle kiralanması işi.

22-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

BİSMİL İSTASYONU ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

21-06-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

Ankara-Konya, Ankara-İstanbul YHT Hatları, Konya-Karaman HT hattı, BAŞKENTRAY ile MARMARAY hatlarında bulunan makasların ölçüm, tamir ve bakımlarının 24 ay süreyle 3.şahıslara yaptırılması işi

21-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KÜRK İSTASYONU 52 VE 61 NOLU HİZMETEVLERİ TADİLATI İLE LOJMAN ETRAFINA PANEL ÇİT YAPILMASI İŞİ

21-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

ÖZALP İSTASYONUNDA BULUNAN 4’LÜ LOJMANIN TADİLATININ YAPILMASI İŞİ

20-06-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA KAYSERİ HATTI KM:31+545, KM:43+600,KM:86+100, KM:374+824 KM:375+723, KM:380+820, KM:369+986, KM:399+900 E YAYA ÜST GEÇİT VEYA ALTGEÇİT PROJELERİN HAZIRLANMASI

20-06-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

11 Kalem Muhtelif Yazlık ve Kışlık Giyim Eşyası [(1.124 Adet Deri Yelek, 497 Çift Yazlık Ayakkabı, 9.470 Çift KKD Yazlık Ayakkabı, 9.124 Çift KKD Bot , 72 Çift Bot , 450 adet Parka (Siyah), 2.203 adet KKD Parka, 3.246 adet KKD yağmurluk, 3.695 adet kısa kol yazlık tişört, 2.383 adet KKD İkaz yeleği ve 4.889 Takım havlunun (1 adet banyo havlusu, 2 adet yüz havlusu)]

19-06-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 2BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HASANBEY-ANKARA HATTISİNCAN-ESKİŞEHİR ARASINDAKİ ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİ İÇİN KONSOL VE HOBAN İZALATÖR ALIMI İŞİ

19-06-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

32.000 Adet B-70 Beton Travers Satın Alınacaktır

19-06-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

AÇIK İHALE USULÜ

MUHTELİF DEMİRYOLU BAKIM ŞEFLİKLERİ İHTİYACI OLAN 2 ADET RAY DELME MAKİNASI SETİ, 6 ADET MATKAP SETİ, 6 ADET KAYNAK MAKİNESİ SETİ, 2 ADET SEYYAR JENARATÖR SETİ, 4 ADET MOTORLU TESTERE SETİ, 2 ADET DEKOPAJ SETİ ALIM İŞİ

26-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MALATYA FIRTA İSTASYONU DIŞ CEPHE BOYA VE TADİLAT YAPILMASI İŞİ.

26-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Yolçatı- Tatvan Hattı Km 303+700'de ki Menfeze Radye Ve Kanal Yapılması

26-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

Yolçatı-Kurtalan arası GAT Sistemi Merkez birim ve bölge aktarıcısı için anten, anten kablosu alınması ve montajı (Yapılacak yer KARACADAĞ)

25-06-2018
İzmir Liman İzmir

DOĞRUDAN TEMİN

HİDROLİK POMPA TAMİRİ İÇİN MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR.

25-06-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

DOĞRUDAN TEMİN

Samsun 41 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü İdari Bina Dış Cephe Boyasının Yapılması İşi

25-06-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

DOĞRUDAN TEMİN

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 26 DEMİRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA ULUKIŞLA - BEREKET HATTINDAKİ HATTI CARİDE RAY TEBDİLİ YAPILMASI İŞİ

25-06-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

DOĞRUDAN TEMİN

TCDD 2. Bölge Hasanbey- 27 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Bölgesinde Alpu-İlören istasyonları arası ile Sincan-Polatlı İstasyonları arasında toplam 2100 adet Ağaç budama ve Muhtelif yerlerde 119 da alanda ot temizliği işi

25-06-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

DOĞRUDAN TEMİN

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IRMAK KARABÜK ZONGULDAK HATTINDA BULUNAN TEKNIK BINA, SHELTER VE SISTEM ODASI IÇIN 202 ADET KLIMANIN BAKIM VE ONARIMI IŞI

22-06-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

DOĞRUDAN TEMİN

Gömeç İstasyonu Temiz Su Ana Şebeke Hattının Yenilenmesi İşi

21-06-2018
6. Bölge Müdürlüğü Adana

DOĞRUDAN TEMİN

" Toprakkale – Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi ” kapsamında Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Tehçi ve Şekerdere Mahalleleri, Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Çamiçi, Karacaören ve yarbaşı Mahalleleri ile Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, Arıklıkaş Mahallesi sınırları içerisindeki kamulaştırılacak alanları kapsayan toplam 336 adet taşınmazın maliklerinin kimlik bilgileri ve adreslerinin tespit edilmesi ile Kamulaştırma Kanunu kapsamında Kıymet Takdir Raporlarının (KTR) hazırlanması hizmet alımı işi.

21-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MALATYA GARDA BULUNAN 144 VE 139 PLAN NOLU HİZMET EVLERİNİN MERDİVEN SAHANLIĞININ BOYANMASI İŞİ

21-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

DOĞRUDAN TEMİN

MALATYA GARDA BULUNAN 144 VE 139 PLAN NOLU HİZMET EVLERİNİN MERDİVEN SAHANLIĞININ BOYANMASI İŞİ

20-06-2018
İzmir Liman İzmir

DOĞRUDAN TEMİN

11 NOLU MOL ÇEKERİN SOL CAMINA SÜRGÜ ÇERÇEVE YAPILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

20-06-2018
İzmir Liman İzmir

DOĞRUDAN TEMİN

12 NOLU MOL ÇEKER MOTOR REVİZYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.

19-06-2018
Sivas Beton Travers Fabrikası Sivas

DOĞRUDAN TEMİN

TRAVERS DENEY SETİ KALİBRASYON VE YAZILIM İŞİ

12-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

KİRALAMA VE SATIŞ

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 12576 ada 1 nolu parselde kayıtlı arsa vasfındaki toplam 6.632,65 m².lik taşınmaz ve üzerindeki 6 adet tek katlı, 1 adet 7 katlı (bodrum+zemin+5 normal kat) binanın 4046 sayılı kanunun 18. maddesinin (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan usul ve esaslar doğrultusunda pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

11-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

KİRALAMA VE SATIŞ

Erzurum İli, Yakutye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 12559 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 22.095,95 m².lik taşınmazın 4046 sayılı kanunun 18.maddesinin (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan usul ve esaslar doğrultusunda pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

11-07-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

KİRALAMA VE SATIŞ

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 12558 ada 1 nolu parselde kayıtlı arsa vasfındaki toplam 17.535,03 m².lik taşınmazın 4046 sayılı kanunun 18. maddesinin (C) bendinin (c) alt bendinde sayılan usul ve esaslar doğrultusunda pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

22-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Kartal İstasyon sahası 1130 ada 1 sayılı parselde bulunan 160,00m² lik Ambar-I binası ve 130,00 m² lik Ambar-2 binası ile 1000,00 m² açık alan olmak üzere toplam 1290,00 m² lik taşınmazın "Kafe, Restoran ve Büfe Amaçlı" olarak kullanılmak üzere Kiralanması İşi

21-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

KİRALAMA VE SATIŞ

İstanbul İli, Bakırköy ilçesi, Menekşe İstasyon sahası, 712 ada 8 sayılı parselde bulunan 300,00 m² kapalı alan (yeni yapılacak), 2600,00 m² açık alan olmak üzere toplam 2.900,00 m² lik taşınmazın "Büfe, Restoran, Cafe ve Çay bahçesi" olarak kullanılmak üzere Kiralanması İşi.

20-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Bölgemiz Satın Alma ve Stok Servis Müdürlüğü Hurda Sahasında takribi 270Ton hurda ahşap traversin satış işi

19-06-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Konya İli, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, Ilgın İstasyon Sahası'nda bulunan, toplam 2.870,00 m2’lik taşınmaz, “kafeterya, lokanta, düğün salonu, büfe, çay bahçesi” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 1.000,00 TL/AY (BİNTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.