EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
20-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, İstasyon Mahallesi Çaycuma Gar sahası 309 ada 3 sayılı parselde kayıtlı bulunan 96,00 m².lik taşınmazımızın “DÜKKAN” olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 1.260,00-TL. muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Yöntemiyle” kiralanacaktır.

20-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

ÇANKIRI VE ZONGULDAK İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

18-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

KAYSERİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

13-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

ZONGULDAK VE ESKİŞEHİR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

11-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

ESKİŞEHİR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

06-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

ANKARA, ESKİŞEHİR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

06-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Mıntıkası Sınırları İçerisinde Bulunan 11 Adet Taşınmaz İhale Yöntemiyle Satılacaktır. 1-Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait; a)- Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi, 3000,00 m² miktarlı 339 Ada, 60 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) b)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 46,40 m² miktarlı 158 Ada, 185 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) c)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 476,32 m² miktarlı 158 Ada, 186 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) ç)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 344,06 m² miktarlı 158 Ada, 187 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) d)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 612,18 m² miktarlı 158 Ada, 189 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) e)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 493,38 m² miktarlı 158 Ada, 190 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) f)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 515,03 m² miktarlı 158 Ada, 191 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) g)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 1413,64 m² miktarlı 158 Ada, 192 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) ğ)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 963,46 m² miktarlı 158 Ada, 193 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) h)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 194,25 m² miktarlı 158 Ada, 194 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) ı)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 341,02 m² miktarlı 158 Ada, 195 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) parsellerin ihalesi 06/12/2018 PERŞEMBE günü saat 10.00 dan itibaren yapılacaktır, İhale dokümanları, 500,00.-TL karşılığında, TCDD 5. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilecektir.

05-12-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

KİRALAMA VE SATIŞ

İHALE DUYURUSU TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/MERKEZ EMLAK KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1. Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Dedeyolu köyü, Uluova İstasyon sahası 658 sayılı parselde kayıtlı 4000,00 m2 taşınmazı ‘’Tarım amaçlı olarak ‘’ kullanılmak üzere aylık KDV hariç 95,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır. 2. İhale 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Malatya adresinde Taşınmaz İhale Komisyonunca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 3. Her türlü masraflar ilgilisine aittir. 4. Alan üzerinde bulunan ağaçların kesilmemesi ve bakımının ilgili kiracıya aittir. 5. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü iznin ve ruhsatların ilgilisi tarafından alınması, bunlar için 6 ay süre verilmesi, bu sürede gerekli izinlerin alınamaması halinde, işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD uygun görmesi halinde 6 ay daha süre verilecek, bu dönemler için de ön sözleşme imzalanması ve kira bedelinin %20 sinin peşin tahsil edilecektir. 6. Gerekli iznin ve ruhsatların alınmasına müteakip 31.12.2021 tarihine kadar geçerli ana sözleşme akdedilecek, kira bedelinin ise sözleşme sonuna kadar her yıl bir önceki yılın ayına göre göre Yİ/ÜFE oranında artırılacaktır. 7. 828 numaralı tamimde belirtilen demiryolu koridor genişlikleri ve güvenlik mesafeleri ile Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığının 18.06.2014 Tarih ve TS 11939/T2 sayılı mecburi Standart Tebliğine göre yanıcı, patlayıcı maddeler ve can ve mal güvenlik mesafelerine uyulması ve bu doğrultuda gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. 8. Teşekkülümüzün ihtiyacı veya taşınmazın yeniden düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve satışı söz konusu olduğunda, yapılacak tebligata müteakip en geç 2 ay içerisinde herhangi bir hak talebinde bulunulmadan taşınmazın şartsız ve nizasız tahliye edilecektir. 9. İhaleye yerli istekliler katılabilecektir. 10. İhale Şartnamesi TCDD 5. Bölge Emlak Müdürlüğü-Malatya adresinde ücretsiz görülebilir veya temin edilebilir. 11. Geçici teminat bedeli 285,00 TL olup nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar Malatya 5.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuz, alınacaktır. 12. İhale şartname bedeli 50,00 TL+KDV olup şartnamenin, satın alındığına dair makbuz, alınacaktır. 13. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14:00 e kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. 14. Posta ile yapılan teklifler geçerlidir. Gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan ve ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 15. İhaleye katılan istekliler arasında en yüksek teklifi veren 1. talipli ile sözleşme imzalanacak olup 1. taliplinin sözleşme imzalamaması halinde geçici teminat irad kaydedilecektir. İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde 2. talipli ile sözleşme imzalanacaktır. 2. Taliplinin de sözleşmeye gelmemesi halinde geçici teminatı irad kaydedilecektir. 16. İhaleye tek katılımın olması halinde aynı şartlarla; istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır. 17. İhaleye Katılacak isteklilerden; A) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde: —Kanuni İkametgâh Belgesi, —Nüfus Cüzdanı sureti, —Noter tasdikli imza sirküleri, —Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.), —Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname, —İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına ait belge veya taahhütname, —İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname. —Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu, —İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, —Elazığ Gar Müdürlüğünden veya Elazığ 53.Emlak Bölge Kısım Şefliğinden alınmış yer görme belgesi —Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre), —Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, —Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması, B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde, —Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge, —Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı, —Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, —Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütname. —Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu, —İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti, — Elazığ Gar Müdürlüğünden veya Elazığ 53.Emlak Bölge Kısım Şefliğinden yer görme belgesi —Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre), —Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi, —Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması, C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde, - Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme. A, B, C bentlerinde istenilen belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak “ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış” asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur. Taahhütname veren isteklilerden ihaleyi kazanan istekliden ilgili Kurumlardan, kaydı veya borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup TCDD tarafından belirtilen süre içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen isteklinin geçici teminatı irat kaydedilecektir. D) Teklif Mektubu, ***(İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)*** 16-TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. İlgililere duyurulur. ADRES : TCDD Genel Müdürlüğü. 5. Bölge Müdürlüğü -MALATYA TEL : 0 422 212 48 00 / 308 FAKS : 0 422 212 90 39 İNTERNET ADRESİ : www.tcdd.gov.tr

04-12-2018
2. Bölge Müdürlüğü Ankara

KİRALAMA VE SATIŞ

ANKARA, İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 4 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.

28-11-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Denizli İli, Çivril İlçesi, İnceköy Mahallesi, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait, 101 ada, 496 sayılı parsele kayıtlı Sütlaç – Çivril hat güzergahındaki Klm 378+870-379+220 arasında hattın sağ kısmında 2550,00 m² ile Klm 378+870-379+900 arasıda hattın sol kısmında 3.775,00 m² açık alan olmak üzere toplam 6.325,00 m² 'lik açık alanlı taşınmazın “tarım arazisi” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 380,00 TL/YIL (ÜÇYÜZSEKSENTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

28-11-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Denizli İli, Çivril İlçesi, Tekke Köyü, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait, 186 ada, 1 sayılı parsel üzerinde kayıtlı Sütlaç –Çivril Hat Güzergâhının Klm 357+096-357+510 arasında bulunan toplam 10.500,00 m2'lik açık alanlı taşınmazın “tarım arazisi” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 1.260,00 TL/YIL (BİNİKİYÜZALTMIŞTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

27-11-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait 20 ada, 1 sayılı parsel üzerinde kayıtlı bulunan, 50,00 m2 kapalı alanlı taşınmaz “büfe” olarak kullanılmak üzere KDV hariç 460,00 TL/AY (DÖRTYÜZALTMIŞTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.

26-11-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

KİRALAMA VE SATIŞ

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, mülkiyeti ve tasarrufu TCDD’ye ait 590 ada, 10 sayılı parsel üzerinde kayıtlı bulunan, 200,00 m2 ve 3.000,00 m2 olmak üzere toplam 3.200 m2 açık alanlı taşınmaz “fidancılık ve çiçek üretimi” kullanım amaçlı olmak üzere KDV hariç 5.085,00 TL/YIL (BEŞBİNSEKSENBEŞTÜRKLİRASI) muhammen bedel üzerinden kapalı teklif usulü ile kiralanacaktır.