EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img
15-11-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

Halkalı(hariç)-Çerkezköy(hariç) Hat Kesimine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri Projesi

13-11-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

Başpınar(dâhil)–Oduncular(dâhil) Hat Kesimine Elektrifikasyon Ve Sinyalizasyon Tesisleri Yapım İşi

31-10-2018
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar

AÇIK İHALE USULÜ

273 Adet Hemzemin Geçitte Karayolu Trafik İşaretleme Levhası Yapılması İşi

25-10-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

Ankara 2. Bölge Mekanik Atölye Binasının Yıkılarak Yeniden Yapılması İşi

09-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE ÇETİNKAYA VE YOLÇATI KISIM BİNALARI BAKIM VE ONARIMI

04-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 5. BÖLGE 54. KISIM ŞEFLİĞİ SAHASINDA BULUNAN METRUK BİNALARIN YIKILMASI İŞİ

02-10-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA DİYARBAKIR HATTI KM: 493+277 KARAYOLU ALTGEÇİDİ YAPILMASI

20-09-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

FEVZİPAŞA-DİYARBAKIR HATTI KM:146+070 DEKİ KÖPRÜYE PERSONEL SERVİSYOLU YAPILMASI İŞİ

18-09-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

GÖLBAŞI İSTASYONU, 6-10-17 PLAN NOLU LOJMANLAR, MİSAFİRHANE VE İŞÇİ BARAKASININ RESTORASYON KAPSAMINDA TADİLATI İŞİ

06-09-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

Sivas Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı (I.etap) İnşaatı Yapım İşi

29-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA-ÇETİNKAYA HATTI KM:2+218 DE BULUNAN KARAYOLU ÜST GEÇİDİNE ENGELLİ ASANSÖR YAPIM

28-08-2018
4. Bölge Müdürlüğü Sivas

AÇIK İHALE USULÜ

Divriği Gar Sahası İçerisine 120 mt DMU Seti Beton Bakım Yolu Yapımı

28-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD 5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN İHBAR VE UYARI ALGILAMA SİSTEMLERİNİN BAKIM ONARIMI VE YENİLEME İŞİ

14-08-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

MALATYA 1 ADET ELAZIĞ 2 ADET TATVAN 1 ADET VAN 1 ADET TOPLAM 5 ADET NÖBETÇİ KULÜBESİ YAPTIRILMASI İŞİ

31-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE SU KULESİ GÜÇLENDİRME İŞİ

31-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE SU KULESİ GÜÇLENDİRME İŞİ

16-07-2018
Haydarpaşa Liman İstanbul

DOĞRUDAN TEMİN

Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü 2 adet prefabrik ofis alımı işi.

02-07-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ 5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ İSTASYONLARIN SAHA AYDINLATMALARIN İYİLEŞTİRİLMESİyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2018/288245 1-İdarenin a) Adresi : GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA b) Telefon ve faks numarası : 4222124800 - 4222124816 c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 ADET İSTASYON SAHA AYDINLATMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : MALATYA/ELAZIĞ/ADIYAMAN/KAHRAMANMARAŞ c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : ÖZALPER MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO: 1 YEŞİLYURT MALATYA b) Tarihi ve saati : 02.07.2018 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (D)II - (D)V GURUBU İŞLER 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: ELEKTRİK VEYA ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

27-06-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

KULE RESTORASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

13-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

Çerkezköy- Kapıkule Kataner Tesislerinin 1950'lik Pantoğraftan 1600'lük Pantoğrafa Dönüştürülmesi İşi.

13-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

Çerkezköy- Kapıkule Kataner Tesislerinin 1950'lik Pantoğraftan 1600'lük Pantoğrafa Dönüştürülmesi İşi.

07-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

1.Bölge Sınırları Dahilinde Binaların Elektrik Tesisatlarının Fenni Hale Getirilmesi, Yangın Algılama Ve Söndürme İle Paratoner Tesisatlarının Yapılması İşi.

05-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

Halkalı Gar ve Gümrüklü Sahasına CCTV Kamera Kurulumu İşi

04-06-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

Derince Yol Mekanik Araçları Atölye Müdürlüğünün Elektrik Tesisatının Fenni Hale Getirilmesi

04-06-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

YAPIM İŞLERİ

Torbalı(Hariç)-Ödemiş-Çatal-Tire Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Yapım İşi

31-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

TCDD FEVZİPAŞA-DİYARBAKIR HATTI MALATYA-DİYARBAKIR ARASI KÖPRÜLERDE BAKIM ONARIM YAPILMASI

29-05-2018
1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa

AÇIK İHALE USULÜ

Haydarpaşa Liman 3 Nolu Ambarın Yolcu Terminaline Dönüştürülmesi İşi

29-05-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE USULÜ

Adana-Mersin III. ve IV. hattın yapımı ve I. ve II.Hat rehabilitasyon işleri (Çukurova Havalimanı bağlantısı dahil) (E-S-T-A) yapım işi

25-05-2018
5. Bölge Müdürlüğü Malatya

AÇIK İHALE USULÜ

5BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI SALLAR-KURTALAN İSTASYONLARI ARASI 11 ADET HEMZEMİN GEÇİDE MAKİNİST UYARI SİSTEMİ YAPILMASI

19-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

Basmane - Afyon hattı km: 82+218 - 83+093 Arasındaki Tasmanlı Bölgenin Varyanta Alınarak İyileştirilmesi

18-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

Hilal-Denizli Hattı Km:48+367, 49+800, 50+696 ve 51+980'de 400x300 m Ebatlarında Menfez Yapılması İşi

18-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

Manisa-Bandırma Hattı Hattı Km:287+648 'De Mevcut 15,76m Mesnet Açıklıklı Çelik Köprünün İptal Edilerek Yerine 2x(4,00x5,00) m Betonarme Köprü Yapılması

17-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

Torbalı Ödemiş Hattı İlkkurşun da Sayding Yapılması ve Km: 100+170 de Bulunan Köprünün Nivelet Terfii Yapılarak Yenilenmesi

17-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

EŞME İSTASYON YOLLARININ UZATILMASI İŞİ

12-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

MANİSA ve MENEMEN GARDA YOL ÜSTYAPI YAPILMASI İŞİ

10-04-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

AÇIK İHALE USULÜ

MENEMEN, MERSİNLİ ve MURADİYE'DE BULUNAN HİZMETEVLERİNİN MUHTELİF TADİLATLARININ YAPILMASI

03-04-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

AÇIK İHALE USULÜ

Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesi Altyapı, Üstyapı ve Elektromekanik Yapım İşi

28-03-2018
Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Ankara Genel Müdürlük

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE USULÜ

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi Altyapı Yapım İşi

20-03-2018
3. Bölge Müdürlüğü İzmir

YAPIM İŞLERİ

Uşak 36 Plan Numaralı Binanın Tadilatının Yapılması